wiatykrosno@gmail.com
megaandrea@interia.pl

882 180 734
533 938 889

WARUNKI GWARANCJI:

Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe produktów, ocynkowane powłoki i malowaną powierzchnię. W ramach gwarancji Gwarant, dokona naprawy, odnowienia lub wymiany wadliwego produktu na taki sam lub równorzędny (według uznania Gwaranta). Gwarancja jest ograniczona do terytoroium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: dowód zakupu lub fakturę, zdjęcia wadliwego produktu, adres montażu produktu, a także opis wad produktu. W przypadku montażu realizowanego przez FHU Mega Andrea Andrzej Trybus również protokół odbioru prac. Brak jakiegokolwiek wymogu określonego
w zgłoszeniu reklamacyjnym spowoduje odrzucenie reklamacji.

Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu nabywcy dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia reklamacji w dłuższym terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni kalendarzowych.

Nabywca umożliwi przeprowadzenie  inspekcji w miejscu montażu ramach procedury reklamacyjnej.

W przypadku stwierdzenia wady produktu i uznaniu reklamacji firma FHU Megaandrea Andrzej Trybus w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od wydania decyzji zobowiązuje się usunąć ujawnione wady. W szczególnych przypadkach, termin wykonania naprawy po uzgodnieniu z nabywcą może ulec wydłużeniu.

Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta jest zamontowanie i użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy stosować się do instrukcji  dotyczących konserwacji i pielęgnacji produktu. Instrukcje znajdują się na stronie internetowej https://megaandrea.pl i https://wiatarowerowa.pl

GWARANT NIE ODPOWIADA ZA:

-wady jawne produktu zgłoszone po jego zamontowaniu i po dokonanym odbiorze potwierdzonym stosownym dokumentem. (Dotyczy produktów, których montaż realizowała firma FHU Megaandrea Andrzej Trybus).

-montaż produktów niezgodnie z instrukcją montażu lub nieprawidłowy montaż, w tym montaż na niewłaściwym podłożu i montaż w miejscach do tego nie przeznaczonych
-wady i deformacje powstałe na skutek niewłaściwego transportu lub składowania
-niedozwoloną modyfikację lub naprawę produktu i uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie
-uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania w tym: zadrapania, uderzenia, ścieranie, przecięcia, wgniecenia, zalania żrącymi substancjami i uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego zużycia
-uszkodzenia powstałe podczas aktu wandalizmu i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej
-wady wynikające z niewłaściwego użytkowania

W przypadku produktów z elementami drewnianymi gwarancji nie podlegają:

-różnice w kolorystyce wynikające z naturalnych właściwości drewna do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła i promieniowania UV
-wycieranie się powłok wykończonych olejami i lakierami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PRODUKTÓW FHU MEGAANDREA ANDRZEJ TRYBUS stanowi załącznik do „Warunków gwarancji”

Do pobrania: